8, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

నా చాటువులు...ఓ డజన్...                                   

నవ్వే జీవన మంత్రము
నవ్వక యుండెడి బ్రతుకులు నవ్వుల పాలే
నవ్వొక చక్కని యోగము
నవ్వే పరమౌషధమ్ము నరులకు జూడన్   

 మగలను నమ్మరు  మగువలు
ముగురమ్మల తీరు చూడ ముచ్చట గొలుపున్
మగలను నమ్మకనేకద
తగిలేయున్నారు వారు తమతమ మగలన్  

మాచింగ్ చీరలు లంగాల్
మాచింగ్  జాకెట్లు బొట్లు  మాచింగ్  జోళ్లున్
మాచింగ్ నగలును  కుదిరెను
మాచింగ్ మగడే దొరకడు  మహిళా మణికిన్  

రాజును చూసిన కళ్ళకు
మోజెట్టుల కలుగునయ్య మొగుడిని చూడన్
రోజూ ఉండేవాడీ
వాజమ్మేయనుచు తలచి వగతురు జాణల్             
           
కాశికి పోయిన కూడా
చేసిన పాపాలు పోవు చిడుగంతైనా
కాసింతైనా పుణ్యము
చేసిన పాపాలు కడుగు జీవితమందున్    

పిడికెడు మెతుకులు పెట్టిన
విడువదు మన గడప కుక్క విశ్వాసంతో
కడుపార పెట్టి పెంచిన
కొడుకులె మనవారు కారు  గోవింద హరీ    

అడ్డాల నాటి బిడ్డలు
గడ్డం మీసాలు మొలిచి కండలు పెంచీ
ఎడ్డెం తెడ్డెం అంటూ
అడ్డం తిరిగితె మనగతి అయ్యో రామా  

కందకు లేదే దురదా
ఎందుకు మరి కత్తి పీట కెట్లా వచ్చెన్ ?
కొందరి నైజంబంతే
అందరితో తగవులాడు అవలక్షణమే !  

 నీరే దొరకదు గానీ
సారాయికి లోటులేదు  సర్వం సిధ్ధం
ఊరూరా వెలసిన ఆ
సారాయంగళ్ళ లోన  స్టాకులు ఫుల్లే 

దివిటీ పట్టుకు వెదికిన
అవినీతే లేనిచోటు అగుపడదయ్యో
చివరకు కాటికి పోవగ
శవదహనమునకును కూడ చాతురు చేతుల్   

పేకాట  ఆడువారికి
ఆకలి దప్పులును లేవు ఆటలొ మునుగన్
పేకాటలొ బంధుత్వము
లాకేత్వము దాకు కొమ్ము  లాభమె ధ్యేయం    
         
పగలే మద్యము గ్రోలుచు
తగరుల మాంసము భుజించి తనియక నాపై
మగువల పొందును గోరెడి
జగమెరిగిన బ్రాహ్మణునకు జందెంబేలా    

(  ఈ పద్యాలు నా కందాలు మకరందాలు  కవితాపుష్పకం లోనివి.  ఈ బ్లాగు ప్రారంభించిన కొత్తలో  అనుభవ రాహిత్యం చేత వాటిని సరిగా పెట్టక పోవడం  లింకులు ఇవ్వక పోవడంతో మిత్రులు వాటిని చూడ లేక పోయారని తెలిసింది. అందుకే వాటిని తొలగించి  మళ్లా కొద్ది కొద్దిగా పెట్టాలని సంకల్పించాను మరోసారి మరికొన్ని...సెలవు.)