8, జనవరి 2012, ఆదివారం

నీతి కందాలు... ముచ్చటగా... మూడు పుంజీలు

మంచి పనులు తల పెడుతూ
పంచాంగం చూడకండిపనులను ఆరం
భించుడు, వెంటనె, ఏకీ
డెంచక, మంచిదిశుభదిన మేదినమైనా   

జాతక ఫలముల నమ్ముచు
చేతల నుడిగియు మసలెడి చెనటుల దెంతేన్
ధాత్రిని పుట్టుక దండుగ
ధాతయు వారిని క్షమింప దలపడు యెపుడున్           
              
అరకొర యత్నము చేయుచు
దొరకదు ఫలితమ్మటంచు  దురపిల్లకనే
తిరిగి ప్రయత్నము చేసిన
సరగుననే కార్య సిధ్ధి జరుగును సుమ్మీ                   

తలచిన పని నెరవేరగ
వలయును కాస్తంత శ్రధ్ధ పనిలో ఎపుడున్
సులభమ్మిదియని తలచుచు
అలసత్వము పనికిరాదు ఆవంతైనా

ఆలస్యమమృతము  విషం
పాలైనా నిలువజేయ పాడైపోవున్
మేలే ఒనగూరు నెపుడు
కాలం వృధ చేయకున్న కార్యములందున్  
           
నేల విడిచి సాము వలదు
నేలను  కాళ్ళూని యున్న  నిలకడ కలుగున్
గాలిలొ మేడలు కట్టకు
మూలాలను మరచి పోవ ముప్పే కలుగున్      

      
కోరికలే గుర్రాలై
స్వారీ చేస్తేను మీకు శాంతియె శూన్యం
కోరికలు త్రుంచ గలిగెడు
వారికె సుఖశాంతులుండు  వసుధలొ యెపుడున్ 

పరిహాసము కొరకైనను
పరులను బాధించు మాట పలుకక యెపుడున్
ఒరులకు మేలొనగూర్చెడి
నరుడిల నారాయణుండె నమ్ముడు మీరల్             

మరచియు నిన్నటి వెతలను
అరుదెంచని రేపటి భయమది తలపకనే
నరుడుండదగును, వానికె
దొరకును శాంతియు  సుఖములు తోడై రాగన్  
      
నరకము నాకము లనుచును
పరలోకము లేమి లేవు  పరికింపంగా
దొరకును తమ కర్మ ఫలము
నరులకు  ఈ లోక మందె  నమ్ముడు మీరల్ 
      
మంచిగ బ్రతకాలంటే
పెంచుకు తీరాలి మనము ప్రేమలతల్నే
ఇంచుక స్వార్థాన్ని వదలి
పంచుకు తాగాలి మనము  పాలో నీళ్ళో
    
కులమత భేదాలు మరచి
కలిసే ఉండాలి జనము  కష్ట సుఖాల్లో
కలిసుంటే కలదు సుఖం
విలసిల్లును శాంతి అపుడు విశ్వం నిండా                  

(ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో ఇది మొదటి టపా.
బ్లాగ్మిత్రులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతోసెలవు.)