4, ఆగస్టు 2013, ఆదివారం

గుడి లోని రాయిలో శివుడు లేడోయీ...

          
గుడి లోన రాయిలో శివుడు లేడోయీ
ఆడలేనీ శివుని వెదుక బోకోయీ..
బదరినాథము గాని కేదారమున గాని
యమునోత్రి గంగోత్రి ఏడనైనా గాని
గుడిలోని రాయిలో శివుడు లేడోయీ
ఆడనేడను వాని వెదుకబోకోయీ...
చపలకాంతులతోడ చదలనుండెడి గంగ
వెలికొండ వెల్వెడలి వెర్రులెత్తిన గంగ
ఉగ్ర రూపము దాల్చి ఉరికురికి రాగ
తలదాల్చి బంధించ తన చేతగాక
ఓపలేనీ శివుడు ఊరొదిలి పోయాడు.
తన దర్శనము కోరి తరలి వచ్చిన జనము
దిక్కు తోచని వేళ దీనులై భీరులై
త్రాత నీవే యనుచు యనుచు తపియించినా గాని
కావలేకా శివుడు గాయబైనాడు.
              ***
ఆడలేనీ శివుడు ఏడనున్నాడోయీ
ఆర్తులను కావంగ ఆకాశ మార్గాన
అన్నపానముల తెచ్చి ఆదుకున్నా వారి
గుండెలను గుడిగా చేసుకున్నాడోయి.
 అలుపన్నదే లేక  అహరహము శ్రమియించి
ఆర్తులందర గూర్చి ఆ కొండ పైనుండి
ఈవలొడ్డున చేర్చి ఇడుమలను బాపినా
దండు బంటుల గుండె దిటవులో కలడోయి.
                 ***
నీలోన నాలోన మనుజులందరిలోన
చిదాత్మ రూపుడై  చిత్తమందే గలడు
కరుణ గల్గిన గుండె నిండియుంటాడతడు
ఎద తలుపులను తీసి ఎలుగెత్తి పిలిచితే
లోపలుండే శివుడు ఓ యనుచు పలుకు
పూలదండలు వేసి పూజింప పని లేదు
పంచాక్షరీ మంత్ర పఠన మక్కర లేదు
అభిషేక జలములతొ అసలు పనిలేదు
కాస్తంత కరుణతో గుండె నింపిన చాలు
కరకంఠుడిచటనే కాపురమ్మై నిలచు
సర్వులను ఆతడే  సతతమ్ము కాచు.
గుడిలోని రాయిలో శివుడు లేడోయీ
ఆడనేడను వాని వెదుక బోకోయీ...
                  ***    
ఇది అపురూపం అందిస్తోన్న నూరవ పుష్పం. ఇవాళ స్నేహితుల దినోత్సవమట. ఇన్నాళ్లూ బ్లాగుని ఆదరించిన మిత్రులందరికీ అపురూపం  స్నేహాంజలి ఘటిస్తోంది.  సెలవు.
                  ***